ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
REZERVACE

Ubytovací řád

Ubytovací řád 
hotel *** Skalní mlýn 

1. 
Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem recepce hotelu vyplní podle údajů dokladu totožnosti (pas, občanský průkaz, popř. jiný platný doklad o totožnosti) hotelovou knihu. Osobní údaje poskytnuté hostem hotelu podléhají ochraně podle zákona. Hotel vydá ihned při nástupu ubytovací průkaz s uvedením názvu hotelu, jména hosta, čísla pokoje a rozsahem služeb.

2. 
Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen prokázat se platným průkazem hotelu.

3. 
Na základě objednaného ubytování je hotel povinen hosta ubytovat nejpozději do 18:00 hodin - do této doby i pokoj pro hosta rezervuje, není - li objednávkou určeno jinak.

4. 
Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

5. 
Hotel odpovídá jednak za škodu na věcech vnesených hostem do hotelu, jednak za škodu na odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu určeném nebo tam, kde se obvykle ukládají. Povinnost nahradit škodu se nevztahuje podle § 2947 občanského zákoníku na vozidla a na věci ponechané ve vozidle. Pro uplatnění práva na náhradu škody na odložených a vnesených věcech platí § 2945 – 2949 občanského zákoníku.

6. 
Pro přijímání návštěv jsou k dispozici hotelové prostory. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka hotelové recepce v době od 08:00 do 22:00 hodin.

7. 
Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

8. 
Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní - li tak host ve stanovené lhůtě může mu hotel účtovat pobyt za následující den.

9. 
V pokoji nebo hotelových prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

10. 
V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů, toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.)

11. 
Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít okna, dveře pokoje.

12. 
Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 - ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách hotelu.

13. 
Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

14. 
Domácí zvířata jsou povolena pouze ve společných prostorách.

15. 
V celém hotelu je přísný zákaz kouření. Vyhrazené místo pro kuřáky je před hotelem.

16. 
V době od 22:00 hod. do 07:00 hod. host dodržuje noční klid ve všech ubytovacích prostorách.

17. 
Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů.

18. 
Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Ceník maloobchodních cen přechodného ubytování a dalších služeb je k nahlédnutí v recepci hotelu.

19. 
Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

20. 
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení hotelu právo od smlouvy o ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

V Blansku dne 1.11. 2015 

POBYTOVÉ BALÍČKY

DALŠÍ POBYTOVÉ BALÍČKY

Kalendář akcí